mardi 10 février 2009


PID TA TEE MO
การละเล่นปิดตาตีหม้อนี้จัดได้ว่าเป็นการละเล่นเพื่อให้เกิดความสนุกสนานเป็นการฝึกทักษะด้านการฟัง และความซื่อสัตย์ต่อตนเอง รวมถึงเป็นการสร้างเสริมพัฒนาการทางด้าน สังคม อารมณ์และสติปัญญา อีกด้วย

Un pot

หม้อดิน


Un bâton


ไม้ตีหม้อ
Un tissue

ผ้าผูกตา

------------------------------------------------------

Comment jouer ?
วิธีการเล่น

1. Choisir un batteur ( de chaque équipe ).Fermer les yeux par un tissu.


ผู้เล่นแต่ละฝ่ายเลือกผู้เล่นออกมา 1 คน จัดผู้เล่นเรียงตามแถววางหม้อเดินถอยออกมาให้ห่างหม้อพอสมควรและนำผ้ามาปิดตาผู้เล่นให้มิดชิด2. Donner un bâton à chaque batteur. Faire tourner des batteurs 3 fois.
นำไม้สำหรับตีหม้อมาให้ผู้เล่น และ หมุนตัวผู้เล่น 3 รอบ แล้วจัดผู้เล่นให้หันไปทางหม้อ

3. Siffler et des batteurs essaient de casser un pot avec leur bâton. D’autres joueurs peuvent indiquerle chemin en parant.

เมื่อสัญญาณดังขึ้นให้ผู้เล่นเดินไปข้างหน้าเพื่อตีหม้อของตนให้ถูก ผู้เล่นที่เหลือ สามารถส่งเสียงให้สัญญาณได้

4. Qui frappe le premier est le vaingueur.

ใครตีถูกคนแรกคือเป็นผู้ชนะ